Obchodní podmínky společnosti T-Rex Technologies s.r.o.

 

1. Záruční služby budou poskytnuty pouze v případě, že společně s vadným výrobkem bude během záruční lhůty předložena originální faktura nebo prodejní doklad.

Společnost T-Rex Technologies s.r.o. může bezplatný záruční servis odmítnout, jestliže tyto dokumenty nebyly předloženy nebo pokud údaje v nich jsou neúplné nebo nečitelné. Tato záruka je neplatná, jestliže byl název modelu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo změněno, vymazáno, odstraněno nebo je nečitelné.

2. Tato záruka se nevztahuje na dopravní náklady a rizika související s přepravou vašeho výrobku ke společnosti T-Rex Technologies s.r.o. a zpět.

3. Tato záruka se rovněž nevztahuje na:

   a)  pravidelnou údržbu a opravu nebo výměnu součástek v důsledku běžného opotřebení

   b) spotřební materiál (součástky, u nichž se v průběhu životnosti výrobku předpokládá nutnost pravidelných    

        výměn, jako například nenabíjecí baterie atd.)

   c) poškození nebo vady způsobené takovým používáním, provozem nebo zacházením s výrobkem, které  

       odporuje běžnému osobnímu nebo domácímu využití

   d) poškození nebo změny výrobku v důsledku nesprávného použití, včetně:

zacházení vedoucího k fyzickému, kosmetickému či povrchovému poškození, změnám výrobku nebo poškození displejů s tekutými krystaly (LCD)

nenainstalování nebo nepoužívání výrobku pro jeho běžné účely nebo v souladu s pokyny společnosti Remsol či T-Rex Technologies k instalaci nebo používání

neprovádění údržby výrobku v souladu s pokyny společnosti Remsol či T-Rex Technologies pro správnou údržbu

instalace nebo používání výrobku způsobem, který je v rozporu s technickými nebo bezpečnostními předpisy či normami platnými v zemi, kde je výrobek nainstalován nebo používán včetně:

•   softwarových virových infekcí nebo použití výrobku se softwarem, který nebyl poskytnut společně s výrobkem nebo který byl chybně nainstalován

•   stavu systémů nebo závad v systémech, s nimiž je výrobek používán nebo na něž je napojen, s výjimkou jiných výrobků Remsol určených k používání s tímto výrobkem

•   použití výrobku s přísl. periferním vybavením nebo jinými produkty jiného typu než jaké předepisuje společnost Remsol či T-Rex Technologies

•   opravy nebo pokusu provedení opravy osobami, které nejsou zaměstnanci společnosti Remsol či T-Rex Technologies

•   uzpůsobení nebo úprav provedených bez předchozího písemného souhlasu společnosti Remsol či T-Rex Technologies, včetně:

- upgradu výrobku přesahujícího specifikace nebo vlastnosti popsané v návodu, nebo

- modifikací výrobku s cílem dosáhnout jeho souladu s národními nebo místními technickými nebo bezpečnostními normami v jiných zemích, než pro které byl výrobek specificky určen a vyroben

•zanedbání

•nehod, požáru, působení tekutin, chemikálií či jiných látek, záplav, vibrací, nadměrného tepla, nesprávného větrání, nárazům proudu, nadměrného nebo nesprávného napájecího nebo vstupního napětí, záření, elektrostatických výbojů včetně blesku, jiných vnějších vlivů a nárazů.

4. Tato záruka se vztahuje pouze na HW komponenty tohoto výrobku. Nezahrnuje SW (ať společnosti T-Rex Technologies s.r.o. nebo jiných subjektů), pro něž jsou stanoveny nebo určeny licenční dohody pro konečného uživatele nebo samostatné záruční podmínky nebo vyloučení záruky.

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku

T-Rex Technologies s.r.o.

Obchodné podmienky

Kontakt